Category: Workshop

การอบรม Google Apps for Education

“โครงการอบรม Google Apps for Education “ 16-17 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสัตตบรรณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ คู่มือ Google Apps for Education  

AngularJS Workshop

AngularJS Workshop @MWIT March 28-30, 2016 Overview Web Programming Web server(PHP, Apache, EngineX) Browser(HTML5, CSS, JavaScript, SCSS) Relational Database(MySQL, MSSQL, Oracle, db2) Non-relational Database(mongoDB, JSON) 1. ติดตั้ง nodeJS 2. ทดสอบ 3. รัน หมายเหตุ ไฟล์ตัวอย่างการรัน (โหลดที่นี่) 1. ติดตั้ง mongoDB 2. ติดตั้ง Robomongo 3.

read more

ครูอานนท์กับสะเต็ม

อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบ STEM กับการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบสะเต็ม(STEM) ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 ประธานในพิธีได้รับเกียรติจาก ผอ.ชัยอนันต์ แก่นดี และวิทยากรคือ อาจารย์ธีระวัฒน์ ประกอบผล ในการอบรมประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ การนำกิจกรรม STEM Education เข้าสู้ชั้นเรียน การออกแบบกิจกรรม STEM Education STEM กับการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สรุปเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับจากการอบรม รูปแบบการสอนสะเต็มมาจากการบูรณาการ แต่ความหมายลึกซึ้งมีลำดับดังนี้ Science ใช้เป็นความรู้พื้นฐาน     >     Mathematics  ใช้อธิบายความสัมพันธ์

read more