ครูอานนท์กับสะเต็ม


อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบ STEM

กับการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบสะเต็ม(STEM) ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 ประธานในพิธีได้รับเกียรติจาก ผอ.ชัยอนันต์ แก่นดี และวิทยากรคือ อาจารย์ธีระวัฒน์ ประกอบผล ในการอบรมประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

  • การนำกิจกรรม STEM Education เข้าสู้ชั้นเรียน
  • การออกแบบกิจกรรม STEM Education
  • STEM กับการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

image

สรุปเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับจากการอบรม

  1. รูปแบบการสอนสะเต็มมาจากการบูรณาการ แต่ความหมายลึกซึ้งมีลำดับดังนี้

Science ใช้เป็นความรู้พื้นฐาน     >     Mathematics  ใช้อธิบายความสัมพันธ์      >      Technology   ใช้เป็นเครื่องมือ     >    Engineer  ทำออกมาเป็นชิ้นงานจริง

2.  การสอนของครูต้องเป็นคนถามให้คิด คำถามไม่ใช่แค่ถามตรงๆ เช่น ยูทูปก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ใด เปลี่ยนเป็น ในตอนที่ยูทูปก่อตั้งอยู่ในช่วงรัชสมัยใดของประเทศไทย
ยิงคำถามจากชีวิตประจำวัน เช่น ทำไมก้นขวดโค้กถึงต้องเป็นปุ่มๆ เพื่อให้นักเรียนได้เป็นคนช่างสังเกต และหาคำตอบ ฝึกให้มีนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ ให้คิดต่อว่าถ้าทำแบบนี้จะทำแบบไหนได้บ้าง เพราะเหตุใด

3. เด็กมีหน้าที่เรียน  ครูมีหน้าที่ออกแบบการเรียนรู้

4. Inventor > Developer > Innovator & Creator

5. แนวทางการจัดกิจกรรม  แบ่งตามระดับของผู้เรียนเป็น 2 ระดับดังนี้
เด็กเล็ก  เน้นกิจกรรมที่สนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจ
เด็กโต   สนุก เข้าใจ สร้างนวัตกรรมของตนเองได้

6. การเรียนรู้ในชั่วโมงเรียน แบ่งเป็น 2 ช่วง
ช่วงแรก  สร้างความรู้พื้นฐาน ค้นคว้าให้เพียงพอ
ช่วงหลัง  สร้างทักษะให้ทำชิ้นงานออกมาให้ได้ เช่น การหาตัวอย่าง(ครูทำให้ดู)  แล้วฝึกปฏิบัติคิดนอกกรอบให้รู้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองและหาข้อสรุปอย่างมีเหตุผล

7. ครูต้องเตรียมความพร้อมเป็นอย่างมาก อุปกรณ์และการทดลองต้องทำให้รู้จริง คิดสิ่งที่พบเพื่อใช้ในการสอน

8.  ครูต้องเข้าใจผู้เรียนเป็นคนรุ่นใหม่ ครูต้องใจกว้าง ครูไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง ระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ครูอาจจะค้นพบความรู้ใหม่พร้อมกับนักเรียนก็ได้

9. การวางแผนทำหลักสูตร
9.1 เลือกแกนวิชาจะใช้วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เป็นแกนก็ได้
9.2 บูรณาการกับวิชาเรียน
9.3 เตรียมอุปกรณ์ โดยให้นักเรียนสามารถนำอุปกรณ์มาเพิ่มเติมได้
9.4 ให้ความรู้
9.5 ทดลอง
9.6 สรุปความรู้

10. กระบวนการทางเทคโนโลยี 5W1H ช่วยตอบคำถามในการสร้างนวัตกรรมที่ต้องการได้

ประมวลภาพกิจกรรมการอบรม

IMG_0183 IMG_0190 IMG_0196 IMG_0197 IMG_0198 IMG_0205 IMG_0208

 

Keep Learning การเรียนรู้คือกำไรของชีวิต

Leave a Reply